Test thử Onsite Chlamydia Rapid Test (Cassette)

Test thử Onsite Chlamydia Rapid Test (Cassette)
Liên hệ
Nhà sản xuất California Test Kits (CTK) Biotech Inc.
Mã sản phẩm R0080C