Test thử Onsite Dengue Ag Rapid Test (Cassette)

Test thử Onsite Dengue Ag Rapid Test (Cassette)
Liên hệ
Nhà sản xuất California Test Kits (CTK) Biotech Inc.
Mã sản phẩm R0063C