Test thử Onsite H.Pylori Ab Combo Rapid Test (Cassette)

Test thử Onsite H.Pylori Ab Combo Rapid Test (Cassette)
Liên hệ
Nhà sản xuất California Test Kits (CTK) Biotech Inc.
Mã sản phẩm R0191C